Regulamin

Uchwła Nr XLIII/287/06 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  Rada Miejska uchwala „Regulamin dostarczania wody i  odprowadzania ścieków”.

Treść regulaminu dostępna do pobrania w pliku PDF z działu „Dokumenty” lub poprzez nastepujący link:

.