Jakość wody

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o.  przekazuje informację o jakości wody dostarczanej do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia PWiK Sztum Sp. z o.o. przeprowadza badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Otrzymane wyniki badań wody zweryfikowano z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Badania jakości wody prowadzone były według ustalonego harmonogramu  pobierania próbek wody, z odpowiednią częstotliwością z przygotowanych do tego celu stałych punktów czerpalnych.

PWiK Sztum Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z powiatowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Próby wody pobierane z systemu wodociągowego badane były przez laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W 2019 roku nie stwierdzono niekorzystnych trendów zmian jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania i kontrole wykazały, że odbiorcy korzystają z wody o dobrej, stabilnej jakości odpowiadającej surowym wymaganiom sanitarnym. Woda w sieci wodociągowej nie zawiera nadmiernej ilości minerałów (woda niskozmineralizowana), jest wolna od substancji toksycznych, zanieczyszczeń organicznych a także nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej.