Taryfy

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. nr 72 poz. 747 z 2001 r./ z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. nr 123 poz. 858 z 2006 r.

Taryfy zostały opublikowane w „Dzienniku Bałtyckim”. Treść taryf została wywieszona na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie.
Z dniem wejścia w życie nowej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.

Kompletna treść dokumentu dostępna do pobrania w dziale „Dokumenty