Taryfy

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Sztum dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez PWiK Sztum na okres 36 miesięcy od dnia 02.11.2019 roku. Poniżej link do strony:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-070-224-289-d-2019-kr.html

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie informuje, że Decyzją
nr GD.RZT.070.224.289.D.2019.KR organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W związku z opublikowaniem Decyzji na portal BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 25.10.2019 roku w/w taryfy wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji tj. dnia 02-11-2019 roku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w poszczególnych okresach obowiązywania taryfy.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki w poszczególnych okresach obowiązywania taryfy.

Ceny ścieków


Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RET.070/224/D/2018.OF z dnia 26.04.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o.

podaje do wiadomości stawki opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia      26 maja 2018 r.

na lata 2018 – 2021.

Dla zaopatrzenia w wodę

Wyszczególnienie                                Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług  Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 – cena wody (zł/m3) 3,61 3,67 3,70
– stawka opłaty abonamentowej: 3,50 3,50 3,50
Grupa 2 – cena wody (zł/m3) 3,61 3,67 3,70
– stawka opłaty abonamentowej: 3,50 3,50 3,50
Grupa 3 – cena wody (zł/m3) 3,79 3,81 3,85
– stawka opłaty abonamentowej: 3,50 3,50 3,50

Dla odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie                                Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług  Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 – cena ścieków (zł/m3) 5,17 5,23 5,36
– stawka opłaty abonamentowej: 3,50 3,50 3,50

Do cen netto oraz stawek opłat netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Pełna treść taryf znajduje się w siedzibie firmy przy ul. Kochanowskiego 28 i na stronie internetowej www.pwik-sztum.pl w zakładce dokumenty

 

UWAGA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o. informuje, że w związku ze zmianą prawa w zakresie ustalania taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), dotychczasowa taryfa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązywać będzie do dnia 10 czerwca 2018 r                                                 

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

                                                          I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

                                                                           NA TERENIE GMINY SZTUM

obowiązuje od 12.12.2017 r. przez okres 180 dni

na podstawie art.9 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.2017 poz.2180)

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz.328)

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Sztum.

Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m WODA   netto Cena zł/m WODA brutto Cena zł/m ŚCIEKI  netto Cena zł/m ŚCIEKI brutto Opłata        stała           netto
Gospodarstwa domowe 3,61 3,90 5,17 5,58 3,50
Przemysł spożywczy 3,74 4,04

Pełna treść taryf znajduje się w siedzibie firmy przy ul. Kochanowskiego 28 w Sztumie.