Taryfa 2022-2025

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 10 grudnia 2022 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RZT.70.66.224.2022/D.MW z dnia 21.11.2022 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 02 grudnia 2022 r.

Link do publikacji na stronie Wód Polskich: Decyzja nr GD.RZT.70.66.224.2022/D.MW (bip.gov.pl)

W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 10 grudnia 2022 r.

Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat.

Taryfa 2019-2022

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Sztum dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez PWiK Sztum na okres 36 miesięcy od dnia 02.11.2019 roku. Poniżej link do strony:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-070-224-289-d-2019-kr.html

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie informuje, że Decyzją nr GD.RZT.070.224.289.D.2019.KR organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W związku z opublikowaniem Decyzji na portal BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 25.10.2019 roku w/w taryfy wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji tj. dnia 02-11-2019 roku.