Działalność

Przedmiotem działalności Spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych, i innych instytucji w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Podstawowe kierunki działalności to:

– ujęcie tzw. wody surowej oraz jej uzdatnienie,
– rozprowadzanie wody na terenie objętym zasięgiem działania Spółki poprzez sieć wodociągową i jej doprowadzenia do poszczególnych odbiorców,
– odbiór oraz odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych systemem kanalizacji sanitarnej,
– oczyszczanie ścieków,
– nadzór i wnikliwa kontrola ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez zakłady przemysłowe,
– konserwacja i remonty urządzeń sieci kanalizacyjnej, urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń służących oczyszczaniu ścieków,
– konserwacja i remonty urządzeń do poboru, uzdatniania oraz dystrybucji wody,
– likwidacja awarii powstających w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
– stała laboratoryjna kontrola jakości wody oraz badanie ścieków,
– modernizacja i działalność inwestycyjna obejmująca urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
– remont pomp głębinowych,
– wynajem sprzętu specjalistycznego oraz pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa środków transportowych.

Teren działania obejmuje miasto i gminę Sztum, wieś Mątki gm. Ryjewo oraz wieś Wielbark gm. Malbork. Przedsiębiorstwo eksploatuje wodociąg miejski w Sztumie, 10 wodociągów wiejskich oraz 2 oczyszczalnie ścieków: w Sztumie i Górkach, oraz 5 lokalnych sieci kanalizacyjnych zakończonych zbiornikami bezodpływowymi.