Przetargi

„Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.”

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Odpowiedzi na pytania
  4. Projekt umowy – zmiana

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie”.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Dostawa nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki na podwoziu trzyosiowym, w formie leasingu operacyjnego”

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_wykaz_dostaw

Wyjaśnienia

Dokumenty finansowe:

Zmiana SIWZ 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Załącznik nr 1 Projekt umowy

aktualny

Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


„Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów służbowych PWiK Sp. z o. o. Sztum”.

  1. ,
  2. Informacja z otwarcia ofert

„Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś, Zajezierze”

nr sprawy PWiK.271.2.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany

część I

część II

część III – drogówka  

część IV – elektryka

Projekt wykonawczy

Projekt drogowy

Projekt elektryczny

Projekt sanitarny

STWiORB

Przedmiar robót

Dokumenty pozostałe

4. Załącznik nr 2 do SIWZ –

5. Załącznik nr 3 do SIWZ –

6. Załącznik nr 4 do SIWZ –

7. Załącznik nr 5 do SIWZ –

8. Załącznik nr 6 do SIWZ –

9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

10. Załącznik nr 8 do SIWZ –

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś, Zajezierze”

 nr sprawy PWiK.271.1.2018    23.02.2018

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa- NIEAKTUALNA

Nowa Wieś,  

 
Rys.9
mapa 4 mapa 6 mapa 12
Rys. 9
 
   
     

Sztumska Wieś, Zajezierze 

Zajezierze

 

4. Załącznik nr 2.1. do SIWZ – Projekt umowy część I,

5. Załącznik nr 2.2. do SIWZ – Projekt umowy część II,

6. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy.

7. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

8. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór zobowiązania.

9. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

10. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót. Zalacznik_nr_7_do_SIWZ

11. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób.

12. Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – AKTUALNA

Sztumska Wieś, Zajezierze – CZĘŚĆ I

Projekt budowlany

Część I

Część II

Część III – drogówka

Część IV – elektryka

Mur oporowy Sztumska Wieś

Pomorski Urząd Wojewódzki

Projekt wykonawczy

Projekt drogowy

Projekt elektryczny

Projekt konstrukcyjny

Projekt sanitarny

STWiORB

Przedmiar robót

Dokumenty pozostałe

Nowa Wieś – CZĘŚĆ II

Projekt budowlany

Część I

Część II

Część III drogówka

Część IV elektryka

Pomorski Urząd Wojewódzki

 
 

Projekt wykonawczy

Projekt drogowy

Projekt elektryczny

Projekt sanitarny

STWiORB

Przedmiar robót

Dokumenty pozostałe

Zajezierze -CZĘŚĆ II

Projekt budowlany

Część I

Część II

Część III drogówka

Część IV elektryka

Projekt wykonawczy

Projekt drogowy  

Projekt elektryczny

Projekt sanitarny

STWiORB

Przedmiar robót

Dokumenty pozostałe

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

14. Zmiana SIWZ 1 

15. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1

16. Informacja z otwarcia ofert 

17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – część I i część II

Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Gościszewo, Goraj obr. Gościszewo, Koniecwałd, Grzępa obr. Koniecwałd, Polanka obr. Uśnice, gmina Sztum

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja

Projekt budowlany

STWIOR

Przedmiar robót

4. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy

5 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy

6. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie wykonawcy

7. Załącznik nr 5 do SIWZ – grupa kapitałowa

8. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót

9. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Zobowiązania

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zmiana SIWZ-1

13. Wyjaśnienia nr 1

14. Wyjaśnienia nr 2

15. Informacja z otwarcia ofert

16. Zawiadomienie o wyborze oferty

17. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki na podwoziu trzyosiowym, w formie leasingu operacyjnego.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt umowy i inne załączniki  

3. Pytania i odpowiedzi

4. Pytania i odpowiedzi

5. Informacja o złożonych ofertach

6. Zawiadomienie o wyborze oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej nr 13 w Sztumie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Projekt umowy

4. Dokumentacja:

.

5. Stan obecny lokali

5. Pytanie 1

6. Pytanie 2

7. Zawiadomienie o wyborze oferty

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowościach Górki-Czernin w gminie Sztum.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Dokumentacja projektowa:

4. Przedmiar robót

5. Pytanie 1.

6. Pytanie 2.

7. Zawiadomienie o wyborze oferty

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia