Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Sztumie Sp. z o. o poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Księgowego Spółki  z doświadczeniem w rozliczaniu projektów i funduszy unijnych.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółek prawa handlowego,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • Sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • Monitorowanie i kontrola operacji księgowych,
 • Monitorowanie, kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów,
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce rachunkowości Spółki,
 • Współpraca z biegłym rewidentem, bankami i instytucjami finansowymi,
 • Organizacja pracy Działu Księgowości, współpraca z przełożonymi oraz z innymi działami Spółki.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu danych księgowych i sporządzeniu wniosku taryfowego zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Dodatkowo do obowiązków osoby zatrudnionej w związku z planowaną realizacja przez Spółkę inwestycji z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej będzie należało :

 • Dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczania wydatków
 • Weryfikacja poprawności dokumentów finansowych, archiwizacja, koordynowanie obiegu dokumentów finansowych.
 • Mile widziana będzie znajomość sprawozdawczości ( NFOŚIGW )
 • Sprawozdawczość na potrzeby wewnętrzne firmy.
 • Współpraca z Zespołem Inżynierskim przy przygotowywaniu zmian wniosków
  o dofinansowanie.
 • Kierowanie zapytań/wniosków do Instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanych projektów.
 • Czynny udział w kontroli rozliczania projektów.
 • Czynny udział w spotkaniach konsultacyjnych Zespołu Realizującego Projekt,
 • Doradztwo mające na celu prawidłową realizację dofinansowanych projektów 

 Wymagania konieczne wobec kandydatów: 

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości,
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w księgowości w spółkach prowadzących pełną księgowość, kilkuletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,
 • Biegła znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków, rozliczeń z ZUS,
 • Ukończone kursy specjalistyczne z zakresu rachunkowości i podatków, w tym kurs na Głównego Księgowego,
 • Umiejętności organizacji pracy zespołu i delegowania zadań,
 • Rzetelność, dokładność, punktualność w zakresie realizacji zadań,
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • Odporność na stres,
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Office (Word, Excel),
 • Elastyczność oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w przedsiębiorstwie realizującym zadania Gminy Sztum w obszarze usług publicznych, firmie dającej szansę realizacji własnych pomysłów dla rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Możliwości udziału w kształtowaniu przedsiębiorstwa i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji. Aplikacja powinna zawierać klauzulę o poufności danych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz list motywacyjny z ofertą pracy na adres przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie sp. z o. o  82-400 Sztum, ul. Kochanowskiego 28 w terminie do dnia 05-09-2018 r.

 

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Pasaż Handlowy

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Informacja o przyznaniu pomocy – projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. badania sprawozdania finansowego

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Rada Nadzorcza wybrała do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

DORADZTWO

FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH

82-300 ELBLĄG, UL. HETMAŃSKA 28

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Oferta powinna uwzględniać ceny za rok 2017 i 2018

(w przypadku wyboru nowej firmy audytorskiej umowa zostanie podpisana na okres dwóch lat zgodnie z nowymi przepisami UoR oraz Ustawy o biegłych rewidentach.)

Harmonogram odbioru odpadów 2017

JAK SEGREGOWAĆ 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. badania sprawozdania finansowego 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. badania sprawozdania finansowego